fbpx

Privacy

Betag verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden. In bepaalde gevallen heeft Betag bijzondere gegevens van u nodig. Zo kan het bij de uitvoering van sommige overeenkomsten noodzakelijk zijn om u te vragen naar eventueel aanvullende informatie.

Bescherming

Betag is ervan overtuigd, dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en bezoekers van de website van groot belang is. Betag heeft passende maatregelen genomen om misbruik te voorkomen. Persoonsgegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Alle personen, die kennis kunnen nemen van de door Betag vastgelegde gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie.

Uw rechten

Indien u wilt, kunt u ons laten weten dat uw persoonsgegevens niet meer gebruikt mogen worden of, kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken.

Service

Hoewel Betag er altijd naar streeft om aan uw verzoeken te voldoen, kunnen wij verzoeken afwijzen, indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn, onredelijk grote technische inspanningen vereisen of praktisch niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn. Indien wij u toegang tot uw informatie kunnen bieden of deze kunnen corrigeren, zullen wij dit kosteloos doen, tenzij dit praktisch niet of nauwelijks uitvoerbaar is. Wij streven ernaar onze diensten uit te voeren op een manier die informatie beschermt tegen onopzettelijke of moedwillige vernietiging.

Verstrekking van gegevens aan derden

Verstrekking van gegevens aan derden vindt alleen plaats, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden of indien de wet of andere regelgeving dat vereist.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Betag.

Wijzigingen

Betag behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 2 juli 2018.
Open chat
Chat met Youri
Chat met Betag
Hallo,

Waarmee mogen we u helpen?